• Клиенти и партньори

  ПРЕПОРЪКИ

   

   

  "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД

  "„ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ООД е надежден партньор и потенциалните клиенти могат да разчитат на качествено и добросъвестно изпълнение на своите поръчки"

   И.М. Шарафутдинов, Главен инженер-Първи Заместник на Управителния съвет

   

           

   

   

  "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК"ЕАД

  "Представената ни услуга отразява висока степен на компетентност и квалификация на работещите в Лабораторията."

  Андон Андонов, Изпълнителен директор

   

     

   

   

   

  "АНДЕЛА"АД

  „Извършените лабораторни изпитвания са направени в срок и с висок професионализъм, при спазване на съответните стандартни изпитвания“ 

  инж.Киро Русев, Зам. Изпълнителен директор

   

     

   

   

  ОБЩИНА КАРНОБАТ

  "Лабораторията разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, необходимо техническо оборудване за качествено изпълнение на предлаганите услуги." 

   Георги Димитров, кмет на Община Карнобат

     

   

   

   

  "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ"АД

  "Прави впечатление високият професионализъм на служителите и ангажираността им с с изискванията на клиента. Възникналите въпроси се решават оперативно и качествено." 

   инж. Ат.Калудов, Изпълнителен директор 

     

   

   

   

  "ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС"ЕАД

  „Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда към "ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД доказа, че притежава професионализъм, ефетивен стил на работа и голям опит при измерването на шум и на емисии, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

   Христин Илиев,Изпълнителен директор

     

   

   

   

  "ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ"ЕАД

  „Пробовземането и лабораторните анализи, извършени от "ЕКО-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ"ООД са проведени от квалифицирани и компетентни специалисти с богат опит и съгласно нормативните изисквания"

   Красимир Кънев, Директор "Човешки ресурси"