• Галерия

    ICP OES - Анализатор

     

     

    Параметър за изпитване:

    Съдържание на Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn

    Стандарти за изпитване:

    БДС EN ISO 11885; EPA 6010С; СД CEN/TS 16170

     

     

       

    Газов хроматограф

     

     

    Параметър за изпитване:

    Определяне съдържанието на въглеводороди

     

     

     

     

       

    TOC-L Анализатор

     

     

    Параметър за изпитване:

    Съдържание на Общ / Разтворен органичен въглерод във води

    Стандарти за изпитване:

    БДС EN 1484

     

       

    TOC-SSM Анализатор

     

    Параметър за изпитване:

    Съдържание на Общ органичен въглерод в почви, отпадъци, утайки и компост

    Стандарти за изпитване:

    БДС ISO 13137 ; БДС EN 15936

       

    TN - Анализатор

     

    Параметър за изпитване:

    Съдържание на Общ азот във води

    Стандарти за изпитване:

    БДС EN 12260

       

    Изокинетична пробовземна помпа

     

     

    Параметър за изпитване:

    Влага, Прах в емисии

    Стандарти за изпитване:

    БДС EN 14790; БДС ISO 9096; БДС EN 13284-1

       

    Газов анализатор

    Параметър за изпитване:

    Съдържание на Азотни оксиди, Сероводород, Серен диоксид, Въглероден оксид, Кислород, Въглероден диоксид в емисии

    Стандарти за изпитване:

    ВВЛМ 23

       

    Газов анализатор

    Параметър за изпитване:

    Съдържание на общ въглерод в емисии

    Стандарти за изпитване:

    ВВЛМ 23

       

    Шумомер

     

     

     

     

    Параметър за изпитване:

    Шум, Еквивалентно ниво на шум, Обща звукова мощност

    Стандарти за изпитване:

    ВВЛМ 33