• Галерия

  ICP OES - Анализатор

   

   

  Параметър за изпитване:

  Съдържание на Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn

  Стандарти за изпитване:

  БДС EN ISO 11885; EPA 6010С; СД CEN/TS 16170

   

   

     

  Газов хроматограф

   

   

  Параметър за изпитване:

  Определяне съдържанието на въглеводороди

   

   

   

   

     

  TOC-L Анализатор

   

   

  Параметър за изпитване:

  Съдържание на Общ / Разтворен органичен въглерод във води

  Стандарти за изпитване:

  БДС EN 1484

   

     

  TOC-SSM Анализатор

   

  Параметър за изпитване:

  Съдържание на Общ органичен въглерод в почви, отпадъци, утайки и компост

  Стандарти за изпитване:

  БДС ISO 13137 ; БДС EN 15936

     

  TN - Анализатор

   

  Параметър за изпитване:

  Съдържание на Общ азот във води

  Стандарти за изпитване:

  БДС EN 12260

     

  Йон-хроматограф

  Параметър за изпитване:

  Съдържание на:

  Cl, SO4, NO2, NO3, Br. F, PO4

  Стандарти за изпитване: 

  БДС EN ISO 10304-1

     

  Изокинетична пробовземна помпа

   

   

  Параметър за изпитване:

  Влага, Прах в емисии

  Стандарти за изпитване:

  БДС EN 14790; БДС ISO 9096; БДС EN 13284-1

     

  Газов анализатор

   

  Параметър за изпитване:

  Съдържание на Азотни оксиди, Сероводород, Серен диоксид, Въглероден оксид, Кислород, Въглероден диоксид в емисии

  Стандарти за изпитване:

  ВВЛМ 23

     

  Газов анализатор

  Параметър за изпитване:

  Съдържание на общ въглерод в емисии

  Стандарти за изпитване:

  ВВЛМ 23

     

  Газов анализатор

  Параметър на изпитване: 

  Съдържание на CH4, CO2, H2S, CO, H2 в биогазове.

  Стандарти за изпитване:

  ВВЛМ 23

     

  Шумомер

   

   

   

   

  Параметър за изпитване:

  Шум, Еквивалентно ниво на шум, Обща звукова мощност

  Стандарти за изпитване:

  ВВЛМ 33