• Вземане на проби

  Лаборатория ЛАКОС към "Еко-консулт-инженеринг"ООД е акредитирана от Българска служба за акредитация за вземане на проби от следните продукти:

  •      Атмосферен въздух – емисии
  •      Отпадъчни материали
  •       Почви
  •      Води от езера, природни и изкуствени източници
  •      Води, питейни
  •      Води от реки и потоци
  •      Води, крайбрежни
  •      Води, отпадъчни
  •      Води, подземни/подпочвени/
  •      Води, морски
  •      Третирани биоотпадъци

   

  Персоналът, ангажиран с пробовземането, е запознат със съответните стандарти и е преминал обучение, съгласно изискванията на Българска служба по акредитация.

   

   

  Виж Правила за приемане на извадки, доставени от клиент

   

   

  тел:056586667