• Изготвяне на план за вземане на проби с цел основно охарактеризиране