• Изпитване на Води

  Лаборатория ЛАКОС към "Еко-консулт-Инженеринг"ООД е акредитирана  от Българската служба за акредитация . Основните наредби, по които се извършва оценка за качеството на водите са:

   

  Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, изменение и допълнение ДВ бр.102 от 23.12.2016г.

   

  Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми, изменение и допълнение ДВ бр.88  от 27.10.2000г.

   

  Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, изменение и допълнение ДВ бр.24 от 23.03.2004г.

   

  Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места,  изменение и допълнение ДВ бр.98 от 01.12.2000г. 

   

  Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води, изменение и допълнение ДВ бр.10 от 02.02.2001г.

   

  Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели,  изменение и допълнение ДВ бр.6 от 16.01.2018г.

   

  Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, изменение и допълнение ДВ бр.15 , от 21.02.2012г.

   

  Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, изменение и допълнение ДВ бр.43 от 09.06.2009г.

   

  Лабораторията разполага със съвременна апаратура  и модерно оборудване с което се извършват анализ на води по следните характеристики:

   

  • Температура

  • Активна реакция/pH

  • Общ сух остатък, разтворени и неразтворени вещества. Суспендирани вещества/Неразтворени вещества

  • Хлориди

  • Общ (остатъчен хлор), свободен хлор

  • ХПК / Окисляемост бихроматна

  • Амоняк, Амониеви йони/ Азот амониев

  • Нитрити / Азот нитритен

  • Нитрати/ Азот нитратен

  • Сулфиди, сероводород

  • Хром (шествалентен), хром (общ), хром (тривалнтен)

  • Желязо (разтворено), желязо (общо)

  • БПК5

  • Азот (общ)

  • Общ азот по Келдал

  • Нефтопродукти (Въглеводороден индекс)

  • Феноли (фенолен индекс)

  • Общ фосфор, Общ фосфор като фосфати, Фосфати като фосфор, Ортофосфати

  • Съдържание на елементи (Алуминий, Арсен, Антимон, Барий, Бор, Селен, Кадмий, Кобалт, Манган, Молибден, Натрий, Никел, Мед, Цинк ,Олово, Живак)

  • Цианиди (свободни и общи)

  • Цвят, вкус и мирис

  • Разтворен кислород

  • Сулфати

  • Перманганатна окисляемост (перманганатен индекс)

  • Органичен азот

  • Обща твърдост

  • Постоянна (некарбонатна) твърдост

  • Временна (карбонатна твърдост)

  • Екстрахеруеми вещества

  • Анионактивни детергенти, / ПАВ/ , /СПАВ/

  • Обща алкалност

  • Съставна алкалност

  • Карбонати

  • Хидрогенкарбонати

  • Калций

  • Магнезий

  • Флуориди, Флуориди (като флор)

  • Специфична електропроводимост / Електропроводимост

  • Общ органичен въглерод

  • Разтворен органичен въглерод

  • Масла и мазнини (хексан екстрахеруеми и силикагел третирани продукти)

  • Мърност/ Прозрачност

  • Бромати

  • Абсорбируеми органични халогениди

  Химик-аналитик

  Мария Мавродиева

  Химик-аналитик

  Моника Полихронова

  Химик-аналитик

  Калина Кръстева