• Измерване на Въздух, атмосферен-емисии

  Лаборатория ЛАКОС към "Еко-консулт-инженеринг"ООД е акредитирана за извършване на измервания на емисии на вредни вещества, изпускани от неподвижни източници. В обхвата на акредитация на ЛАКОС са включени дейности по изпитвания на проби, съобразени с изискванията на нормативните документи:

   

  • НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, Изменение и допълнение ДВ бр.64  от 05.08.2005г.

  • Наредба № 6 от 1999 г. За реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Изменение и допълнение ДВ бр.61 от 28.07.2017г.

   

  Разполага със съвременно и модерно оборудване, което осигурява високо качество и надеждност на изпитвания по следните характеристики:

  • Азотен оксид/ NO
  • Азотни оксиди/ NOx
  • Азотен диоксид/ NO2
  • Сероводород/ H2S
  • Серен диоксид/ SO2
  • Въглероден оксид/ СО
  • Въглероден диоксид/ СО2
  • Кислород/ О2
  • Въглеводороди, изразени като общ въглерод
  • Въглеводороди (метан)
  • Общ прах на организирани газови/въздушни потоци
  • Формалдехид
  • Флуороводород
  • Амоняк
  • Фенол
  • Аерозоли на сярна киселина
  • Хлороводород
  • Съдържание на елементи в емисии (Арсен, Кадмий, Хром, Мед, Манган, Никел, Олово, Антимон, Талий, Ванадий, Калай, Селен, Цинк, Живак, Телур )
  • Параметри на газови/въздушни потоци (Скорост, Дебит, Налягане, Барометрично налягане, Влага)
    Анализатор емисии              Инженер емисии