• Изпитване на почви/ утайки / третирани биоотпадъци

  Лаборатория ЛАКОС към "Еко-Консулт-Инженеринг"ООД е акредитирана от Българската служба за акредитация за извършва на анализи на почви, утайки и третирани биоотпадъци (компост) като прилага стандартизирани методи за изпитване.

  Видът на изпитваните характеристики е съобразен с изискванията на следните нормативни документи:.

   

  Наредба № 3 от 1 август 2008 г. относно  нормите за допустимо съдържание на вредните вещества в почвите, изменение и допълнение ДВ бр.71  от 12.08.2008г.

   

  Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез  употребата им в земеделието, изменение и допълнение ДВ бр.55 от 07.07.2017г.

   

  Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградими отпадъци, изменение и допълнение ДВ бр.47 от 05.06.2018г.

   

   

  Изпитвани характеристики:

  • Нефтопродукти / Въглеводороди (ТРН);
  • Активна реакция - pH, pH (H2O), pH (CaCl2);
  • Електропроводимост/ Специфична електропроводимост;
  • Сухо вещество исъдържание на влага;
  • Загуби при накаляване;
  • Съдържание на органично вещество;
  • Общ органичен въглерод;
  • Общ въглерод;
  • Калциев оксид;
  • Хумус;
  • Съдържание на органично вещество;
  • Общ азот по Келдал;
  • Азот амониев;
  • Азот нитратен;
  • Азот нитритен;
  • Примеси / Камъни;
  •  Водоразтворими сулфати, преизчислени като сяра;
  • Фосфор /Общ/;
  • Фосфати;
  • Размер на частиците;
  • Обемна плътност;
  • Обменни форми на фосфор, Натрий, Калий, Калций, Магнезий;
  • Съдържание на елементи (Арсен, Антимон, Селен, Кадмий, Никел, Мед, Олово, Цинк, Манган, Калций, Магнезий (общ), Фосфор, Сяра (обща), Кобалт, Натрий, Калий, Хром, Желязо, Живак, Бор и Алуминий);