• Изпитване на Отпадъци

  Лаборатория ЛАКОС към "Еко-Консулт-Инженеринг"ООД е акредитирана от Българска служба по акредитация за изпитване на отпадъци  и елуати от излугването им.

   

  Видът на изпитваните характеристики е съобразен с изискванията на следните нормативни документи:

   

  Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотваряване и обезвреждане на отпадъци,  изменение и допълнение ДВ бр.36 от 01.05.2021г.

   

  Заповед РД – 950/13.12.2014г. на МОСВ относно методи за изпитване с цел основно охарактеризиране и установяване на съответствието, 

   

  Изпитванията се извършват, съгласно стандартизирани методи и вътрешно валидирани лабораторни методики, по следните показатели:

   

  • Активна реакция/ pH
  • Електропроводимост
  • Загуби при накаляване
  • Определяне съдържанието на сухо вещество (сух остатък) и влага (влагосъдържание)
  • Съдържание на елементи (Барий, Селен, Кадмий, Молибден, Никел, Мед, Олово, Ванадий, Калций, Магнезий, Фосфор, Сяра, Кобалт, Желязо, Живак и Талий)
  • Хром (общ)
  • Хром (шествалентен)
  • Хлориди
  • Сулфати
  • Флуориди
  • Нитрати
  • Нитрити
  • Фосфати
  • Общ Азот
  • Цианиди (свободни и общи)
  • Феноли/ Фенолен индекс
  • Общ органичен въглерод
  • Общ въглерод
  • Сулфатна сяра
  • Сулфитна сяра
  • Разтворен органичен въглерод
  • Общо разтворими твърди вещества
  • Амоний
  • Нефтопродуки
  • Въглеводороди (ТРН)
  • Киселинно-неутрализационен капацитет (КНК)